Határidők/Eljárásrend
 

Vizsgára jelentkezés


Államilag elismert nyelvvizsgára jelentkezni a Vizsgaközpont honlapján keresztül, online jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj egyidejű befizetésével lehet.
Bank: MBH Bank Nyrt., számlaszám: 53300050-11029207
A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra (Vizsganaptár) tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül.

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások


Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt).
A KÉRELMET A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐIG ELEKTRONIKUSAN KELL A VIZSGAKÖZPONTNAK MEGKÜLDENI. (A kérelmet, az orvosi szakvéleménnyel együtt beszkennelve erre a címre küldje: info@ezravizsgakozpont.hu)

Vizsgahalasztás


Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a hallásértés vagy az írásbeli vizsgán megjelenni, kérheti a vizsga halasztását. A kérelmet legalább 3 naptári nappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 naptári napon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság).
Halasztás egy alkalommal és csak a következő vizsgaidőszakra kérhető az elektronikus formanyomtatványon. A vizsgahalasztás 9.500,-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik. Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra.
A HALASZTÁS MINDEN ESETBEN ONLINE MÓDON TÖRTÉNIK A HONLAPRÓL. A KÉRELEM AUTOMATIKUSAN BEÉRKEZIK.

Tájékoztatás a vizsgaeredményekről


A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó (a helyszínen) a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja, ill. elért pontszáma szerepel, személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja.
A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák, és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 10-15 nap elteltével. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni).
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 10-15 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www.ezravizsgakozpont.hu) vagy a vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet.
A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül, amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki.

Vizsgaeredmény megtekintése


Vizsgaeredményét az írásbeli és labor vizsgákat követő 15. munkanaptól tekintheti meg azonosítójával a honlapon (www.ezravizsgakozpont.hu).
Tájékoztatjuk, hogy az eredmények kihirdetését követően előzetes bejelentkezés esetén a Vizsgaközpont által meghirdetett időpontban a vizsgázónak lehetőséget nyújtunk dolgozata megtekintésére. Az előzetes bejelentkezés a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán kötelező! A dolgozatot megtekinteni kizárólag az EZRA Nyelvvizsgaközpontban (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 3/1. fsz. 60.) lehet.

Felülvizsgálat


A vizsgázónak az eredmények közzétételétől számított 15 naptári napon napon belül joga van a betekintési kérelem mellett, illetve attól függetlenül dolgozatának felülvizsgálatát kérelmezni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelemben harmadik értékelő által történő újraértékelést kér, a felülvizsgálat díjköteles, díja az írásbeli és szóbeli részvizsga esetén a vizsgadíj 25%-a, hallásértést részvizsga esetén a vizsgadíj 15%-a. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgázónak 15 naptári napon belül kell eljuttatni a vizsgaközpontba.
A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított 15 naptári napon belül hozza meg döntését, és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 naptári napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
A vizsgázó egy erre a célra létrehozott, a honlapunkon elérhető elektronikus formanyomtatványt tölt ki és juttat el a vizsgaközpontnak (info@ezravizsgakozpont.hu), melyben dolgozatának felülvizsgálatát kéri, és kérését megindokolja. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem nem érkezik be a vizsgaközpontba a jogszabályban említett 15 naptári naponbelül, már nem áll módunkban a kérelmet elbírálni.

Bizonyítvány pótlása/cseréje


A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított bizonyítványokat a vizsgát követő legkésőbb nyolcadik héten eljuttatja a vizsgahelyekre. Erről a honlapunkon is adunk tájékoztatást. Ettől kezdve a bizonyítványok eljuttatása a vizsgázókhoz, vagy a személyes átadás biztosítása az adott vizsgahely felelőssége.
Amennyiben a vizsgázó az adataiban lévő elírásokat, hibákat nem jelzi a vizsgahelynek és a bizonyítványába hibás adatok kerülnek, az a vizsgázó felelőssége.